प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. ५६१/२०७८-०७९ (खुला)¸ विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५५६-५६०/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४९-५५१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४८/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४६-५४७/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४४-५४५/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, पाँचौ तह, कविराज पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४३/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौ तह, रेडियोग्राफर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४२/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, पाँचौ तह, एनेस्थेसिया सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४१/२०७८-०७९ (खुला)¸ विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४०/२०७८-०७९ (खुला)¸शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
जम्मा ४३ मा १ देखि १० सम्म