प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. ७०१०-७०११/२०८०-०८१ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, सातौँ तह, इन्जिनियर पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ७००६-७००९/२०८०-०८१ (अन्तर तह, खुला तथा समावेशी)¸ प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आर्क. उपसमूह, सातौँ तह, इन्जिनियर पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ७००१-७००५/२०८०-०८१ (अन्तर तह, खुला तथा समावेशी)¸ प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल/स्यानिटरी/इरिगेशन उपसमूह, सातौँ तह, इन्जिनियर पदको लिखित नतिजा
वि.नं. १५४/०७९-८० (आन्तरिक), प्रदेश प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
वि.नं. १४५-१५३/२०७९-०८० (खुला तथा समावेशी)¸ प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहायक तेस्रो तह, वन रक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १४४/२०७९-०८० (आ.प्र.), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, नवौं तह, वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १४३/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, चेष्ट समूह, नवौं तह, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा -- --
वि.नं. १४२/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १४१/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा , प्याथोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा -- --
वि.नं. १३९-१४०/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
जम्मा ९८ मा १ देखि १० सम्म