प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
वि.नं. १२९-१३१/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १२७-१२८/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह नवौं, तह कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १२५-१२६/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिस्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १२३-१२४/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १२१-१२२/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट सर्जन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. ११८-१२०/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा अब्स्ट्रेष्टिक/गाइनोकोलोजी समूह नवौं तह कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. ११५-११७/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, पेडीयाट्रिक्स/मेडिसिन समूह, नवौं तह, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १११-११४/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट पिडियाट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा -- --
वि.नं. १०९-११०/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूह, नवौं तह, स्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १०८/२०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा -- --
जम्मा १४३ मा ६१ देखि ७० सम्म