प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

 1. 1. ():- गृह पृष्ठ
 2. 2. हाम्रो बारेमा (About Us):-
  1. 2.1 हाम्रो बारेमा (About Us):-
  2. 2.2 दरबन्दी संरचना (Organogram):-
  3. 2.3 नागरिक वडापत्र (Citizen Charter):-
  4. 2.4 कार्यालयका कर्मचारीहरु (Staffs):-
 3. 3. फारमहरु (Forms):-
  1. 3.1 अनलाईन दक्ष/विशेषज्ञ फारम (Online Roster Form):- -
  2. 3.2 माग फारम (Demand Form):- -
  3. 3.3 खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी फारम (Open Form):- -
  4. 3.4 बढुवा सम्बन्धी फारम (Promotion Form):- -
  5. 3.5 सेवा परिवर्तन सम्बन्धी फारम (Servce Change Form):- -
  6. 3.6 अन्तरवार्ता अगावै भर्नुपर्ने फारम (Before Interview Form):- -
 4. 4. पदपूर्ति (Vacancy):-
  1. 4.1 पाठ्यक्रम (प्रदेश/स्थानीय) (Courses):- -
  2. 4.2 बिज्ञापन सम्बन्धी सूचना (Advertisement Notice):- -
  3. 4.3 स्वीकृत नामावली (Selected Name List):- --
  4. 4.4 शारिरिक तन्दुरुस्ति परिक्षण (Physical Test):- -
  5. 4.5 लिखित नतिजा (Written Result):- --
  6. 4.6 सिफारिस् (Recommendation):- -
 5. 5. सूचना (Notice):-
  1. 5.1 सुचना पार्टी (Notice Bord):- -
  2. 5.2 स्वतः प्रकाशन (सुचनाको हक) (Auto Published (Right To information)):- -
  3. 5.3 प्रेस विज्ञप्ती (Press Release):- -
 6. 6. प्रकाशनहरु (Publications):-
  1. 6.1 ऐन तथा नियम (Act and Rules):- -
  2. 6.2 बार्षिक कार्यतालिका (Yearly Calender):- -
  3. 6.3 बुलेटिनहरु (Bulletins):- -
  4. 6.4 समाचारपत्र (News Letters ):- -
  5. 6.5 बार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report ):- -
  6. 6.6 वार्षिकोत्सव स्मारिका (वार्षिकोत्सव स्मारिका):-
 7. 7. सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था (Security Agencies):-
  1. 7.1 बिज्ञापनहरु (Advertisement):- -
  2. 7.2 परीक्षाहरु (Exams):- -
  3. 7.3 नतिजाहरु (Results):- -
  4. 7.4 अन्य सुचनाहरु (Other Notices):- -
 8. 8. स्थानिय तह (Local Level):- -
  1. 8.1 बिज्ञापनहरु (Advertisement):- -
  2. 8.2 परीक्षाहरु (Exams):- -
  3. 8.3 नतिजाहरु (Results):- -
  4. 8.4 स्था.सिफारिस (Recommendation):- -
 9. 9. मिडिया (Media):-
  1. 9.1 फोटोहरु (Photos):-
  2. 9.2 भिडियोहरु (Videos):-
 10. 10. सम्पर्क (Contact):-