प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

दक्ष/विशेषज्ञ फारम
व्यक्तिगत विवरण
स्थायी ठेगाना
अस्थायी ठेगाना (स्थायी जस्तै )
शैक्षिक योग्यता र दक्षताको क्षेत्र
शौक्षिक योग्यता देखी सम्म दक्षताको क्षेत्रमा विशिष्टता हाशिल गरेको भए विशिष्टताको क्षेत्र Action
शौक्षिक योग्यता अध्ययन गरेका बिषयहरु दक्षताको विषय
नोट: प्राविधिक दक्षताको क्षे्त्रमा विशिष्टता हाशिल गरेको भए सो क्षे्त्रका दक्ष/विज्ञहरुले विशिष्टताको क्षे्त्र खुलाउने ।
सेवा सम्बन्धी विवरण (कम्तिमा दुई तहको)
हालको पद हालको पदमा नियुक्ति मिति श्रेणी/तह सेवा समुह उप समुह प्राविधिक/अप्राविधिक निजामति/सरकारि/विश्वविद्यालय/अन्य क्षेत्र Action
अवकाश हुँदाको विवरण
पदको नाम श्रेणी/तह सेवा समुह उप समुह प्राविधिक/अप्राविधिक सेवा वर्ष अवकाश मिति Action
सेवा नियुक्त भएपछी कुनै निकायमा कार्यरत एवं प्रतिनिधित्व भएको भए सोको पूर्ण विवरण
कुनै व्यवसायमा आवद्ध/संलग्न भए सोको विवरण
अध्ययन, अनुसन्धान गरेको भए के विषयको अनुसन्धान हो सो खुलाउने
दक्षताको क्षे्त्रमा लिएको तालिम र अन्य विषय भए खुलाउने
तालिमको विषय तालिम दिने संस्था तालिम लिएको अवधि तालिम लिएको देश Action
देखि सम्म
लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षासंग सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशन भएको भए सो को विवरण
लोक सेवा आयोगबाट लिईने परीक्षासँग सम्बन्धित विषयहरुमा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने विभिन्न संस्थाहरुमा अध्यापन गराए/नगराएको विवरण:
थप अरु केही भए
निवेदन पठाईसकेको भए यहाँ बाट आफ्नो निवेदनको अवस्था हेर्न सकिनेछ ।