प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

पाठ्यक्रम


Reset
क्र.सं सेवा श्रेणी/तह समुह मिती उप समुह पद प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र खुला/आ. प्र.
1 प्रदेश/स्थानीय प्रशासन चौथो तह विविध स.म.वि.नि. -- खुल्ला / आ. प्र.
2 प्रदेश/स्थानीय प्रशासन चौथो तह प्रशासन/लेखा प्रशासन सहायक/लेखा सहायक खुल्ला
3 प्रदेश/स्थानीय स्वास्थ्य चौथो तह रेडियोग्राफी डार्करुम असिष्टेन्ट -- -- खुल्ला
4 शिक्षा चौथो तह पुरातत्व कक्ष रक्षक (ग्यालरी गार्ड) -- -- खुल्ला / आ. प्र.
5 प्रदेश वन चौथो तह जनरल फरेष्ट्री फरेष्टर -- -- खुल्ला / आ. प्र.
6 प्रदेश/स्थानीय स्वास्थ्य चौथो तह मे.ल्या.टे. ज.मे.ल्या.टे. ल्याव असिष्टेन्ट -- -- खुल्ला
7 प्रदेश/स्थानीय स्वास्थ्य चौथो तह आयुर्वेद जनरल आयुर्वेद बैद्य -- -- खुल्ला
8 प्रदेश/स्थानीय स्वास्थ्य चौथो तह प.हे.न. अ.न.मी. -- -- खुल्ला
9 प्रदेश/स्थानीय स्वास्थ्य चौथो तह हेल्थ इन्सपेक्सन अ.हे.व. -- -- खुल्ला
10 कृषि चौथो तह भेटेरिनरी/लापोडेडे/मत्स्य ना.प.से.प्रा./ना.प.स्वा.प्रा./ना.म.प्रा.स -- -- खुल्ला / आ. प्र.
जम्मा ९५ मा १ देखि १० सम्म