प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

पाठ्यक्रम


Reset
क्र.सं सेवा श्रेणी/तह समुह मिती उप समुह पद प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र खुला/आ. प्र.
1 प्रदेश/स्थानीय कृषि चौथो तह बाली विकास, कृषि प्रसार, वागबानी, बाली संरक्षण, माटो विज्ञान र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग नायब प्राविधिक सहायक -- -- खुल्ला / आ. प्र.
2 इन्जिनियरिङ चौथो तह सर्भे अमिन -- -- खुल्ला / आ. प्र.
3 प्रदेश/स्थानीय इन्जिनियरिङ चौथो तह सिभिल स्यानिटरी खा.पा.स.टे. -- -- खुल्ला / आ. प्र.
4 स्थानीय इन्जिनियरिङ चौथो तह सिभिल असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर -- -- खुल्ला / आ. प्र.
5 प्रदेश/स्थानीय स्वास्थ्य पाँचौ तह बायोमेडिकल इन्जि. बायोमेडिकल टेक्निसियन -- -- खुल्ला
6 प्रदेश/स्थानीय स्वास्थ्य पाँचौ तह फार्मेसी फार्मेसी सुपरभाइजर -- -- खुल्ला
7 प्रदेश/स्थानीय स्वास्थ्य पाँचौ तह मेडिकल रेकर्डस् मेडिकल रेकर्ड सुपरभाइजर -- -- खुल्ला
8 प्रदेश वन पाँचौ तह ज.फ./स्वायल एण्ड वा.क. रेञ्जर/भू-संरक्षण सहायक -- -- खुल्ला
9 इन्जिनियरिङ पाँचौ तह मेकानिकल मेकानिकल सुपरभाइजर -- -- खुल्ला
10 इन्जिनियरिङ पाँचौ तह सिभिल जनरल ल्याव टेक्निसियन -- -- खुल्ला
जम्मा ९५ मा ११ देखि २० सम्म