प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
वि.नं. ८००6/२०८०-८१ (खुला) प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको लिखित नतिजा
वि.नं. ८००१-८००५/२०८०-८१ ( खुला तथा समावेशी) प्रदेश/स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित नतिजा
आयोगको वि.नं. ९५०१-९५०४/२०८०-८१ (आ.प्र., अन्तरतह, खुला तथा समावेशी) प्रदेश/स्थानीय प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, नवौं तह उपसचिव पदको लिखित नतिजा
आयोगको वि.नं. ९०२२/२०८०-८१ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा -- --
आयोगको वि.नं. ९०१९-९०२०/२०८०-८१ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा -- --
आयोगको वि.नं. ९०१७-९०१८/२०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा
आयोगको वि.नं. ९०१६/२०८०-८१ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा -- --
आयोगको वि.नं. ९०१५/२०८०-८१ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा
आयोगको वि.नं. ९०१४/२०८०-८१ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा
आयोगको वि.नं. ९०१२-९०१३/२०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पिडीयाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
जम्मा १६२ मा ५१ देखि ६० सम्म