प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. ५२६/२०७८-०७९ (खुला)¸ न्याय सेवा, कानून समूह, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
आयोगको विज्ञापन नं. १२३-१२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूह, पाँचौ तह, सहायक र लेखापाल पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्वन्धी सूचना
आयोगको विज्ञापन नं. १२३-१२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
आयोगको विज्ञापन नं. १२३-१२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
आयोगको विज्ञापन नं. १७९/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट जनरल रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १७७/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन
विज्ञापन नं. १७५/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १७२/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसूमह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १७०/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १६८/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स /गाइनोकोलोजी समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
जम्मा १४३ मा ८१ देखि ९० सम्म