प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
आयोगको विज्ञापन नं. १३४/२०७८-०७९ (खुला)¸ विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
आयोगको विज्ञापन नं. १३३/२०७८-०७९ (खुला)¸ कृषि सेवा, फिसरिज/ला.पो.एण्ड डे.डे./भेटेरिनरी समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक/पशु सेवा प्राविधिक/पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १३१-१३२/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ कृषि सेवा, बाली संरक्षण/कृषि प्रसार/बागबानी/माटो विज्ञान समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १२६-१३०/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल/स्यानिटरी/इरिगेशन उपसमूह, पाँचौ तह, सव-इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १२५/२०७८-०७९ (खुला)¸ आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, पाँचौ तह, तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५२५/२०७८-०७९ (खुला)¸इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५२०-५२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५१८-५१९/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, चौथो तह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५१६-५१७/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, चौथो तह, नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा
वि.नं. ५१५/२०७८-०७९ (खुला)¸ कृषि सेवा, चौथो तह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
जम्मा ९३ मा ७१ देखि ८० सम्म