प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. १०७/२०७९-८० (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे./प्याथोलोजी समूह, एघारौं तह, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १०६/२०७९-८० (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूह, एघारौं तह, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १०३/२०७९-८० (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १०२/२०७९-८० (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १०१/२०७९-८० (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
आयोगको विज्ञापन नं. ५५२-५५५/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, एकीकृत समूह, चौथो तह, सहायक वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १४७-१४८/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५२६-५३०/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ न्याय/प्रशासन सेवा, कानून, सा.प्र., लेखाा समूह, पाँचौ तह, सहायक, लेखापाल/आ.ले.प. सहायक पदको कम्प्युटर सीप परिक्षण सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नं. ५२६-५३०/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, लेखापाल/ आ.ले.प. सहायक पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५२६-५३०/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
जम्मा ९३ मा २१ देखि ३० सम्म