प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. १६६/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाटिसियन पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १६०-१६१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५६३/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अधिकृतस्तर सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत (प्राविधिक) पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १५७/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौं तह, बायोमेडिकल इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १५६/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १५५/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ समूह, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १५४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १५२-१५३/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १४९-१५१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अधिकृतस्तर सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. 562/२०७८-०७९ (खुला )¸ विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
जम्मा ९३ मा ४१ देखि ५० सम्म