प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. १७७/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन
विज्ञापन नं. १७५/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १७२/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसूमह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १७०/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १६८/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स /गाइनोकोलोजी समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १६६/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाटिसियन पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १६०-१६१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५६३/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अधिकृतस्तर सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत (प्राविधिक) पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १५७/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौं तह, बायोमेडिकल इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १५६/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
जम्मा ६८ मा ११ देखि २० सम्म