प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. १५५/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ समूह, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १५४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. १५२-१५३/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १४९-१५१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अधिकृतस्तर सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. 562/२०७८-०७९ (खुला )¸ विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५६१/२०७८-०७९ (खुला)¸ विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५५६-५६०/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४९-५५१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४८/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. ५४६-५४७/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
जम्मा ६८ मा २१ देखि ३० सम्म