प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. १४४/२०७९-०८० (आ.प्र.), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, नवौं तह, वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १४३/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, चेष्ट समूह, नवौं तह, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा -- --
वि.नं. १४२/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १४१/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा , प्याथोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा -- --
वि.नं. १३९-१४०/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १३७-१३८/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, नवौं तह, नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १३६/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनो. समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट इ.एन.टि सर्जन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १३५/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, डर्मालोवजिष्ट समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १३४/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल/जनरलिष्ट समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरललिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
वि.नं. १३२-१३३/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेन्ट जनरल रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
जम्मा ९३ मा १ देखि १० सम्म