प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
आयोगको विज्ञापन नं. ५५२-५५५/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, एकीकृत समूह, चौथो तह, सहायक वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १४७-१४८/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५२६-५३०/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ न्याय/प्रशासन सेवा, कानून, सा.प्र., लेखाा समूह, पाँचौ तह, सहायक, लेखापाल/आ.ले.प. सहायक पदको कम्प्युटर सीप परिक्षण सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नं. ५२६-५३०/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, लेखापाल/ आ.ले.प. सहायक पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५२६-५३०/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५२६/२०७८-०७९ (खुला)¸ न्याय सेवा, कानून समूह, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
आयोगको विज्ञापन नं. १२३-१२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूह, पाँचौ तह, सहायक र लेखापाल पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्वन्धी सूचना
आयोगको विज्ञापन नं. १२३-१२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
आयोगको विज्ञापन नं. १२३-१२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
आयोगको विज्ञापन नं. १७९/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, नवौँ तह, कन्सल्टेण्ट जनरल रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा
जम्मा ६८ मा १ देखि १० सम्म