प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

लिखित नतिजाहरु


मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. १०५-१०६/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, चौथो तह, ल्याव असिष्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नं. १०३-१०४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, चौथो तह, वैद्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नं. १०१-१०२/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, अधिकृतस्तर आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
जम्मा ९३ मा ९१ देखि ९३ सम्म