प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

परीक्षा केन्द्र


मिति बिज्ञापन नं‌. विवरण परीक्षा समय फाईल
१४४/०७९-८० प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल कृषि सेवा, नवौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको विहान ८.०० बजे
१०८-१४३/०७९-८० प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको दिनको २.०० वजे
१०१-१०९/०७९-८० प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एघारौँ तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको दिनको २.०० वजे
५५२-५५५/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा चौथो तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको ३.०० बजे
१४७-१४८/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा चौथो तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको ३.०० बजे
५२६-५३०/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन/न्याय सेवा पाँचौ तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको ३.०० बजे
१२३-१२४/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा पाँचौ तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको ३.०० बजे
१५८-१८०/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको विहान ८.३० बजे
१५७/०७७-७८ प्रदेश निजामती सेवा नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौँ तहका वायोमेडिकल इन्जिनियर पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको २०७८/११/२५ र २६ गते विहान ८.०० बजे
१४९-१५६, ५६३/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सातौँ तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको विहान ८‍.००, ११.०० र दिनको ३.०० र ४.०० वजे
जम्मा १४ मा १ देखि १० सम्म