प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

परीक्षा केन्द्र


मिति बिज्ञापन नं‌. विवरण परीक्षा समय फाईल
५००१-५०६५/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा, पाँचौं तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको विहान ७.०० बजे
७५०१-७५०९/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, प्रशासकीय/लेखा/आलेप/राजश्व अधिकृत पदको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको २.३० बजे
४५०१-४५०११, ४५१२-४५१७/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा, प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह, चौथो तहका विभिन्न अप्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको विहान ८.०० र विहान ११.०० वजे
४००१-४०१४, ४०३३-४०४१/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा, विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह, चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको विहान 7.00, 8.30, 11.00 र 3.30 वजे
५५०१-५५०११/०८०-८१ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा पाँचौँ तहका अप्राविधिक पदहरु (वि.नं. ५५०१-५५०११/२०८०-८१) को परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना -
५००१-५०७०/०८०-८१ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा पाँचौँ तहका प्राविधिक पदहरु (वि.नं. ५००१-५०७०/२०८०-८१) को परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना -
७५०१-७५०९, ७५१०-७५१३, ७५१४/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा, प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह, अधिकृत सातौं तहका, विभिन्न अप्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको विहान ८.०० र ११.००
८००१-८००६, ७०१२-७०६४/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा, विभिन्न सेवा, समूह, अधिकृत आठौं र सातौं तहका, विभिन्न प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको विहान ८.०० र दिनको ३.३०
९००१-९०२३/०८०-८१, ९५०१-९५०४/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा, विभिन्न सेवा, समूह, अधिकृत नवौं तहका, विभिन्न प्राविधिक/अप्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको विहान ८.००, ११.००, दिनको १.०० र २.०० वजे
७००१-७०११/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, विभिन्न समूह, अधिकृत सातौं तह, इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको विहान ७.०० बजे, ८.०० बजे र ११.०० बजे
जम्मा २९ मा १ देखि १० सम्म