प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

परीक्षा केन्द्र


मिति बिज्ञापन नं‌. विवरण परीक्षा समय फाईल
१५७/०७७-७८ प्रदेश निजामती सेवा नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौँ तहका वायोमेडिकल इन्जिनियर पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको २०७८/११/२५ र २६ गते विहान ८.०० बजे
१४९-१५६, ५६३/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सातौँ तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको विहान ८‍.००, ११.०० र दिनको ३.०० र ४.०० वजे
-/०७८-७९ फागुन महिनामा सञ्चालन हुने चौथो र पाँचौ तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको विहान ८ बजे र ३.३० बजे
१२३-/०७८-७९ पौष २१ देखि माघ ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने चौथो र पाँचौ तहका प्राविधिक/अप्राविधिक पदहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना विहान ८ बजे र ३.३० बजे
५०१-५२५/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवा तर्फ वि.नं. ५०१-५२५/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक पदहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना विहानः ८ः०० बजे
१०१-१२२/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवाका आठौं तह र चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक विज्ञापनहरूको (खुला तथा समावेशी) परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्वन्धी सूचना दिनको ३.३० बजे
जम्मा १६ मा ११ देखि १६ सम्म