प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

हाइलाइटहरू

वि.नं. १३५/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी समूह, नवौ तह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. १४२/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, पाँचौ तह, ल्याव टेक्निसियन पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. ५५३/०७८-७९ (महिला), प्रशासन सेवा, एकीकृत समूह, चौथो तह, सहायक वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तहका पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन || प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न सेवा समूह, पाँचौ तहका पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना || प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, पाँचौ तहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना || प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, सातौं तहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना ||

हाम्रो बारेमा

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट वि.सं२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म अनुसार संविधानको धारा  २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र उक्त आयोगको गठनकामकर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार  मिति २०७७/१२/११ गते  आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाप्रदेश अन्य सरकारी सेवाप्रदेश संगठित संस्थाको सेवास्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उमेद्वार छनोट गर्नु प्रदेश लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।


विष्णुप्रसाद नेपाल
अध्यक्ष
कल्पना लम्साल
सदस्य
योगेन्द्र गौचन
सदस्य
कृष्ण बहादुर बोहरा
कृष्ण बहादुर बोहरा
सचिव
कृष्ण प्रसाद आचार्य
कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रवक्ता
९८५६०७८०१५
सिला बराल सापकोटा
सिला बराल सापकोटा
सूचना अधिकारी
९८५६०७८०१६
कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू