प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

हाइलाइटहरू

प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल कृषि सेवा, नवौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको || प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको || प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एघारौँ तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको || वि.नं. १५१/०७८-७९ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अधिकृतस्तर सातौ तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना || वि.नं. ५३९/२०७८-७९(खुला) कृषि सेवा, पाँचौ तह, पशु सेवा प्राविधिक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. ५०८/०७८-७९(मधेसी), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न समूह, चौथो तह, अ.न.मी पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. ५१५/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, चौथो तह, नायव प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ||

हाम्रो बारेमा

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट वि.सं२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म अनुसार संविधानको धारा  २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र उक्त आयोगको गठनकामकर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार  मिति २०७७/१२/११ गते  आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाप्रदेश अन्य सरकारी सेवाप्रदेश संगठित संस्थाको सेवास्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उमेद्वार छनोट गर्नु प्रदेश लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।


विष्णुप्रसाद नेपाल
अध्यक्ष
कल्पना लम्साल
सदस्य
योगेन्द्र गौचन
सदस्य
बिनोद बहादुर कुँवर
बिनोद बहादुर कुँवर
सचिव
कृष्ण प्रसाद आचार्य
कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रवक्ता
९८५६०७८०१५
सन्दिप ढुंगाना
सन्दिप ढुंगाना
सूचना अधिकारी
९८५६०७८०१६
कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू