प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

हाइलाइटहरू

विज्ञापन नं. १०७/२०७९-८० (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे./प्याथोलोजी समूह, एघारौं तह, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || विज्ञापन नं. १०६/२०७९-८० (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूह, एघारौं तह, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || विज्ञापन नं. १०३/२०७९-८० (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || विज्ञापन नं. १०२/२०७९-८० (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || विज्ञापन नं. १०१/२०७९-८० (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || विज्ञापन नं. १०४-१०५/२०७९-०८० (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट पदमा उम्मेदवार नभएको सम्वन्धी सूचना || वि.नं.५१०/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व(प्राविधिक) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ||

हाम्रो बारेमा

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट वि.सं२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म अनुसार संविधानको धारा  २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र उक्त आयोगको गठनकामकर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार  मिति २०७७/१२/११ गते  आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाप्रदेश अन्य सरकारी सेवाप्रदेश संगठित संस्थाको सेवास्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उमेद्वार छनोट गर्नु प्रदेश लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।


विष्णुप्रसाद नेपाल
अध्यक्ष
कल्पना लम्साल
सदस्य
योगेन्द्र गौचन
सदस्य
बिनोद बहादुर कुँवर
बिनोद बहादुर कुँवर
सचिव
कृष्ण प्रसाद आचार्य
कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रवक्ता
९८५६०७८०१५
सिला बराल सापकोटा
सिला बराल सापकोटा
सूचना अधिकारी
९८५६०७८०१६
कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू