logo
प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
हाइलाइटहरू:
सिफारिस पत्र वितरण सम्बन्धी सूचना || आयोगको विज्ञापन नं. १३३/२०७८-०७९ (खुला)¸ कृषि सेवा, फिसरिज/ला.पो.एण्ड डे.डे./भेटेरिनरी समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक/पशु सेवा प्राविधिक/पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || आयोगको विज्ञापन नं. १३४/२०७८-०७९ (खुला)¸ विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || विज्ञापन नं. १३१-१३२/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ कृषि सेवा, बाली संरक्षण/कृषि प्रसार/बागबानी/माटो विज्ञान समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || विज्ञापन नं.५२६-५३० प्रशासन सहायक पाँचौ पदको द्वितीय चरणको लिखित कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना ||

हाम्रो बारेमा

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म अनुसार संविधानको धारा  २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र उक्त आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार  मिति २०७७/१२/११ गते  आयोग गठन भई कार्य प्रा...   Read More

 
विष्णुप्रसाद नेपाल
अध्यक्ष
 
कल्पना लम्साल
सदस्य
योगेन्द्र गौचन
सदस्य
 

बिनोद बहादुर कुँवर
सचिव

 

कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रवक्ता
९८५६०७८०१५

सन्दिप ढुंगाना
सूचना अधिकारी
९८५६०७८०१६

कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू
बिज्ञापन नं‌. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फाईल
१५८-१८०/०७८-७९ स्वास्थ्य सेवाका नवौ तहका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन २५
१५९-१५७, ५६३/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका सातौं तहका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन १२, ७
१२२-१४८, ५२६-५६२/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका चौथो/पाँचौ तहका प्राविधिक/अप्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन ५२, ४०७
५०१-५२५/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवाका आठौं तह, मेडिकल अधिकृत र चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विस्तृत विज्ञापन ८७२
१०१-१२२/०७८/०७९, ५०१-५२५/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका आठौं तह, मेडिकल अधिकृत र चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन ३१, ८७२

सबै हेर्नुहोस् ।

मिति बिज्ञापन नं‌. विवरण परीक्षा समय फाईल
५२६-५३०/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन/न्याय सेवा पाँचौ तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको ३.०० बजे
१२३-१२४/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा पाँचौ तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको ३.०० बजे
१५८-१८०/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको विहान ८.३० बजे
१५७/०७७-७८ प्रदेश निजामती सेवा नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौँ तहका वायोमेडिकल इन्जिनियर पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको २०७८/११/२५ र २६ गते विहान ८.०० बजे
१४९-१५६, ५६३/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सातौँ तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको विहान ८‍.००, ११.०० र दिनको ३.०० र ४.०० वजे

सबै हेर्नुहोस् ।

मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. १४५-१४६/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १४४/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौ तह, रेडियोग्राफर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १४०-१४१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १४२-१४३/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, पाँचौ तह, ल्याव टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
आयोगको विज्ञापन नं. १३६-१३९/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा

सबै हेर्नुहोस् ।

Icon

वि.नं. ५२०-५२४/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट-सव इन्जिनियर पदको सिफारिस सूचना

Icon

वि.नं. ५१८-५१९/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, चौथो तह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Icon

वि.नं. ५१६-५१७/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, चौथो तह, नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको सिफारिस सूचना

Icon

वि.नं. ५१५/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, चौथो तह, नायब प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Icon

वि.नं. ५१०-५१४/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समुह, चौथो तह, अ.हे.व. (प्राविधिक) पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी संशोधित सूचना

सबै हेर्नुहोस् ।

पछिल्ला भिडियोहरु सबै हेर्नुहोस् ।