प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

बिज्ञापनहरु


बिज्ञापन नं‌. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फाईल
४००१-४०५८/ ४५०१-४५१७/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका सहायक चौंथो तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरुको आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन ६२५
-/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका अधिकृत सातौं अप्राविधिक र सहायक पाँचौं तहका प्राविधिक/अप्राविधक पदहरुको विज्ञापन १००२
८००१-८००६/ ७०१२-७०६४/०८०-८१ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका आठौं र सातौं तहका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन २२/ १३२
९००१-२३, ९५०१-०४५/०८१-८२ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा, नवौं तहका प्राविधिक/अप्राविधिक पदको विज्ञापन ३२
७००१-७०११/०८०-८१ प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, नवौ र सातौं तहका पदहरूको विज्ञापन (बढुवा, अन्तरतह र खुला तथा समावेशी) ४९
१५४/०७९-८० प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तहका पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन
१४-२६/०७९-८० प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न सेवा समूह, पाँचौ तहका पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना १६
१२-१३/०७९-८० प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, पाँचौ तहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
१०/०७९-८० प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, सातौं तहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
१४५-१५३/०७९-८० प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहायक तेस्रो तह, वन रक्षक पदको विज्ञापन सम्वन्धी सूचना १००
जम्मा १७ मा १ देखि १० सम्म