प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

परीक्षा केन्द्र


मिति बिज्ञापन नं‌. विवरण परीक्षा समय फाईल
१४४/०७९-८० स्थगित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना दिनको २.०० वजे
१०७/०७९-८० स्थगित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना दिनको २.०० वजे
१४४/०७९-८० प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल कृषि सेवा, नवौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको विहान ८.०० बजे
१०८-१४३/०७९-८० प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको दिनको २.०० वजे
१०१-१०९/०७९-८० प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एघारौँ तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको दिनको २.०० वजे
५५२-५५५/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा चौथो तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको ३.०० बजे
१४७-१४८/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा चौथो तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको ३.०० बजे
५२६-५३०/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन/न्याय सेवा पाँचौ तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको ३.०० बजे
१२३-१२४/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा पाँचौ तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिनको ३.०० बजे
१५८-१८०/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवाका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको विहान ८.३० बजे
जम्मा १६ मा १ देखि १० सम्म