प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

हाइलाइटहरू

वि.नं. १०९/०७९-०८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूूह , नवौं तह, स्वास्थ्य प्रशासक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. ५३३/०७८-७९ (खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सव-इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सुचना || वि.नं. ५०६/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न समूह, चौथो तह, अ.न.मी पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. ५३८/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || विज्ञापन नं. १४४/२०७९-०८० (आ.प्र.), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, नवौं तह, वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || वि.नं. १६६/०७८-७९(खुला), स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, मेडिसिन उप-समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. ११५-११७/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, पेडीयाट्रिक्स/मेडिसिन समूह, नवौं तह, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ||

हाम्रो बारेमा

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट वि.सं२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म अनुसार संविधानको धारा  २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र उक्त आयोगको गठनकामकर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार  मिति २०७७/१२/११ गते  आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाप्रदेश अन्य सरकारी सेवाप्रदेश संगठित संस्थाको सेवास्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उमेद्वार छनोट गर्नु प्रदेश लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।


विष्णुप्रसाद नेपाल
अध्यक्ष
कल्पना लम्साल
सदस्य
योगेन्द्र गौचन
सदस्य
कृष्ण बहादुर बोहरा
कृष्ण बहादुर बोहरा
सचिव
कृष्ण प्रसाद आचार्य
कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रवक्ता
९८५६०७८०१५
सिला बराल सापकोटा
सिला बराल सापकोटा
सूचना अधिकारी
९८५६०७८०१६
कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू