प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

पाठ्यक्रम


Reset
क्र.सं सेवा श्रेणी/तह समुह मिती उप समुह पद प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र खुला/आ. प्र.
1 स्वास्थ्य पाँचौ तह आयुर्वेद - कविराज -- -- खुल्ला / आ. प्र.
2 बिविध पाँचौ तह - - कम्प्यु्टर अपरेटर -- -- खुल्ला
3 कृषि पाँचौ तह भेटेरीनरी/ला.पो.एण्ड डे.डे र फिसरिज - प.श्वा.प्रा., प.से.प्रा., प्रा.स. -- -- खुल्ला
4 कृषि पाँचौ तह प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग एकिकृत - प्राविधिक सहायक -- -- खुल्ला
5 इन्जिनियरिङ पाँचौ तह सिभिल - सव-इञ्जिनियर -- -- खुल्ला
6 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क पाँचौ तह तथ्याङ्क - तथ्याङ्क सहायक -- -- खुल्ला / आ. प्र.
7 न्याय/प्रशासन पाँचौ तह कानून, सा.प्र., लेखा - सहायक वा सो सरह खुल्ला
8 स्वास्थ्य सातौं विविध - बायोमेडिकल इन्जिनियर -- -- खुल्ला / आ. प्र.
9 स्वास्थ्य सातौं फिजियोथेरापी - फिजियोथेरापिष्ट -- -- खुल्ला / आ. प्र.
10 स्वास्थ्य सातौं फार्मेसी - फार्मेसी अधिकृत -- -- खुल्ला / आ. प्र.
जम्मा ५८ मा ४१ देखि ५० सम्म