प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

बिज्ञापनहरु


बिज्ञापन नं‌. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फाईल
१४४/०७९-८० कृषि सेवा नवौ तहका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन सम्वन्धी सूचना
१०१-१४३/०७९-८० स्वास्थ्य सेवा नवौ र एघारौं तहका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन सम्वन्धी सूचना ४६
१५८-१८०/०७८-७९ स्वास्थ्य सेवाका नवौ तहका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन २५
१५९-१५७, ५६३/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका सातौं तहका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन १२, ७
१२२-१४८, ५२६-५६२/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका चौथो/पाँचौ तहका प्राविधिक/अप्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन ५२, ४०७
५०१-५२५/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवाका आठौं तह, मेडिकल अधिकृत र चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विस्तृत विज्ञापन ८७२
१०१-१२२/०७८/०७९, ५०१-५२५/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका आठौं तह, मेडिकल अधिकृत र चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन ३१, ८७२
जम्मा ७ मा १ देखि ७ सम्म