logo
प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

विज्ञापन नं. १४०-१४१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

विज्ञापन नं. १४०-१४१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजाविज्ञापन नं. १४०-१४१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा