प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

विज्ञापन नं. १५२-१५३/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजाविज्ञापन नं. १५२-१५३/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा