प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

विज्ञापन नं. ५४९-५५१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजाDownload: विज्ञापन नं. ५४९-५५१/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा