प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

पौष २१ देखि माघ ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने चौथो र पाँचौ तहका विभिन्न पदहरुको स्वीकृत नामावलीप्रदेश अन्तर्गतका पदको स्वीकृत नामावली

 

वि.नं. 135/2078-79 (प्रदेश) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, पाँचौ तह, कविराज  पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 123-124/ 2078-79 (प्रदेश)  प्रशासन सेवा, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 144/2078-79 (प्रदेश)  स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौ तह, रेडियोग्राफर पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 131-132/ 2078-79 (प्रदेश)  कृषि सेवा, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 133/2078-79 (प्रदेश)  कृषि सेवा, भेटेरिनरी/ला.पो.एण्ड डे.डे/फिसरिज समूह, पाँचौ तहको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 14७-1४८/ 2078-79 (प्रदेश)  प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, चौथो तह, सहायक पदको स्वीकृत नामावली

स्थानीय तह अन्तर्गतका पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. ५४४-५४५/2078-79 (स्थानीय) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, पाँचौ तह, कविराज  पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 526-530/2078-79 (स्थानीय) न्याय/प्रशासन सेवा, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 542/2078-79 (स्थानीय)  स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, पाँचौ तह, एनेस्थेसिया सहायक पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 543/2078-79 (स्थानीय)  स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौ तह, रेडियोग्राफर पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 538/ 2078-79 (स्थानीय)  कृषि सेवा, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 539/2078-79 (स्थानीय)  कृषि सेवा, भेटेरिनरी/ला.पो.एण्ड डे.डे/फिसरिज समूह, पाँचौ तहको स्वीकृत नामावली

वि.नं. 5५२-5५५/ 2078-79 (स्थानीय) प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, चौथो तह, सहायक पदको स्वीकृत नामावली