logo
प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

वि.नं. ५१०-५१४/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समुह, चौथो तह, अ.हे.व. (प्राविधिक) पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना

वि.नं. ५१०-५१४/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समुह, चौथो तह, अ.हे.व. (प्राविधिक) पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचनाDownload: वि.नं. ५१०-५१४/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समुह, चौथो तह, अ.हे.व. (प्राविधिक) पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना