प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

वि.नं. १४२/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, पाँचौ तह, ल्याव टेक्निसियन पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचनाDownload: वि.नं. १४२/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, पाँचौ तह, ल्याव टेक्निसियन पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना