प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

वि.नं. ५१०/०७८-७९(खुला), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना



Download: वि.नं. ५१०/०७८-७९(खुला), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना