प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

वि.नं.५११/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व (प्राविधिक) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचनाDownload: वि.नं.५११/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व (प्राविधिक) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना