प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

विज्ञापन नं. १५७/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौं तह, बायोमेडिकल इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजाDownload: विज्ञापन नं. १५७/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौं तह, बायोमेडिकल इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा