प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा चौथो तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकोDownload: स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा चौथो तहको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको