प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

आयोगको विज्ञापन नं. १३३/२०७८-०७९ (खुला)¸ कृषि सेवा, फिसरिज/ला.पो.एण्ड डे.डे./भेटेरिनरी समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक/पशु सेवा प्राविधिक/पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजाआयोगको विज्ञापन नं. १३३/२०७८-०७९ (खुला)¸ कृषि सेवा, फिसरिज/ला.पो.एण्ड डे.डे./भेटेरिनरी समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक/पशु सेवा प्राविधिक/पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा