प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सबै समूह, सबै उपसमूह, नवौं (९) तहको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम प्रथम-पत्रDownload: नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सबै समूह, सबै उपसमूह, नवौं (९) तहको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम प्रथम-पत्र