प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, सातौं तहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचनाDownload: प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, सातौं तहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना