प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न सेवा समूह, पाँचौ तहका पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचनाDownload: प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न सेवा समूह, पाँचौ तहका पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना