प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तहका पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापनDownload: प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, चौथो तहका पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन