प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

विज्ञापन नं. १४२-१४३/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, पाँचौ तह, ल्याव टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजाविज्ञापन नं. १४२-१४३/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, पाँचौ तह, ल्याव टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा