प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

विज्ञापन नं. ५४८/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजाविज्ञापन नं. ५४८/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स  पदको लिखित परीक्षाको नतिजा