प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

वि.नं. ५४८/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स (प्राविधिक) पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचनाDownload: वि.नं. ५४८/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स (प्राविधिक) पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना