प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका चौथो/पाँचौ तहका प्राविधिक/अप्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापनविज्ञापन हेर्नको लागि यहा Click गर्नुहोस्