प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

विज्ञापन नं. ५०५-५०९/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजाविज्ञापन नं. ५०५-५०९/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा