प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

आयोगको विज्ञापन नं. १२३-१२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजाआयोगको विज्ञापन नं. १२३-१२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, पाँचौ तह, सहायक वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा