logo
प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ (कम्युनिटी नर्सिङ) समूह, सातौं तहको पाठ्यक्रम