logo
प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., पाँचौ तह , ल्याब टेक्निसियन पद (प्रदेश/ स्थानीय तह) को पाठ्यक्रम