प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, जनरल मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी उपसमूह, नवौ (९) तहको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमDownload: नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, जनरल मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी उपसमूह, नवौ (९) तहको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम