प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, नवौं (९) तहको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमDownload: नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, नवौं (९) तहको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम