logo
प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

ल्याब असिष्टेन्ट, स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) को पदको पाठ्यक्रम

ल्याब असिष्टेन्ट, स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) को पदको पाठ्यक्रमDownload: ल्याब असिष्टेन्ट, स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) को पदको पाठ्यक्रम