logo
प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६